5.3/10
186

زندگی ۶ جوان به طرز وحشتناک و از راه های پیچیده ای به هم گره میخورد که بر اساس رویداد های واقعی است .